Termoplast

Termoplaster är så kallade mjuka plaster till skillnad från härdplaster som är hårda. De är mjuka på grund av karaktären hos de intermolekylära bindningarna mellan de ingående polymererna, vilka gör att plaststrukturen böjs vid upphettning istället för att brytas.

Återvinning av termoplast

Termoplast kan tack vare sin uppbyggnad smältas och återvinnas, detta eftersom de intermolekylära bindningarna kan öppnas och stängas likt ett blixtlås, till skillnad från härdplaster där bindningarna istället går sönder vid smältning och ej kan repareras när plasten hårdnar igen.

Termoplast kan svetsas på och även lösas upp i lösningsmedel, om kemin hos dessa liknar termoplastens. Vid tillverkning av termoplast tillförs tillsatser såsom flamskyddsmedel, antioxidanter och värmestabiliserande ämnen. Beroende på avsett användningsområde kan även glasfiber och mineraler tillsättas.

Fördelar med termoplast

Termoplasten har många fördelar framför härdplast. Den är miljövänlig tack vare att den kan återanvändas, och är billigare och mer lätthanterlig vid tillverkning. Till skillnad från härdplast innehåller den ej härdmedel, som är toxiska kemikalier. Den har även de fördelar som tidigare enbart tillskrevs härdplast i form av hög temperaturtålighet och tillräcklig hållbarhet för armering.

Exempel på produkter med termoplast

Termoplaster används inom vitt skilda områden, framför allt till förpackningar, bygg- och elektronikprodukter samt inom transportindustrin. Dataskärmar, mobiltelefoner, plastflaskor och kablar kan nämnas som exempel på produkter innehållande termoplaster. Leksaker, plastkassar och glasögonlinser är andra vanligt förekommande produkter. Idag utgörs cirka 80 % av all plasttillverkning av termoplast.

Bland varianterna av termoplast kan nämnas celluloid, bakelit och plexiglas. Celluloid var den första termoplasten som tillverkades under 1800-talet, då som substitut för det mycket dyrbara materialet elfenben. Det var senare det första materialet att användas för fotografisk film. Idag tillverkas det inte i någon större utsträckning då det har utkonkurrerats på många områden, och återfinns främst i pingisbollar och musikinstrument.

Råmaterialet för tillverkning av termoplaster framställs fortfarande till största delen med hjälp av fossila bränslen, medan tillverkning baserad på biobränslen avancerar mer och mer.