Legotillverkning

Legotillverkning innebär att en del av materialproduktionen delegeras till ett annat företag. Detta kan tillämpas i de fall specialistkompetens krävs, som inte finns i det egna företaget. Ibland samverkar flera företag och slutprodukten formas då genom en process liknande Fords berömda löpande bandet-princip. Legotillverkning är tillverkningsindustrins motsvarighet till tjänstesektorns konsultroll.

Fördelar med legotillverkning

Fördelarna om ett kompetent företag anlitas ligger i besparingar i tid och pengar; nackdelen å andra sidan är om företaget som anlitats inte lever upp till förväntade kvalitetskrav och deadlines, vilket utmynnar i att produktionen försenas och pengar förloras.

Planering, kommunikation och kontinuerlig uppföljning är nyckelbegrepp för ett tillfredsställande samarbete. Som exempel på vanliga produktionsdelar som leasas ut till legotillverkare kan nämnas:

  • Tillverkning av ett ämne
  • Formulering
  • Blandning
  • Separering
  • Destillation
  • Centrifugering

För en lekman kan dessa delprocesser framstå som relativt små var för sig, men slutresultatet för produkten är avhängigt av kvaliteten hos varje delprocess. Det är alltså ytterst viktigt att dessa utförs under största expertis.

Legotillverkning kan antingen tillämpas på en del av processen eller längs hela tillverkningskedjan. Det är ett beprövat koncept i vitt skilda industrier såsom livsmedelsindustrin, inom medicin och biltillverkning. Vårt moderna samhälle idag skulle säkerligen avancera i ett betydligt långsammare tempo utan legotillverkning.

Prototypframställning

Utöver samarbete mellan olika företag, där slutprodukten uppnås genom att respektive företag tillämpar sin unika specialistkompetens, används legotillverkning som en term för att använda sig av prototypframställning. En billigare förlaga, ofta i plast, tillverkas och den planerade produktens beteende kan testas (med reservation för materialspecifika egenskaper) på denna innan den verkliga produkten tillverkas.

Legotillverkningsföretag lyder ofta under REACH-förordningen, ett EU-baserat avtal för registreringsskyldighet. Berörda parter i ett legosamarbete skriver ett avtal vars detaljnivå kan variera, men där de skyldigheter som nämns i REACH är ett minimikrav.