Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystem är ett system eller en process som beskriver hur olika aktiviteter ska skötas i ett företag. Kvalitetsledningssystemet finns där för att hjälpa till att säkerställa kvaliteten hos ett företags tjänster eller produkter, och förvissa sig om att tillvägagångssätten är så effektiva som möjligt. För att bli certifierad för ett visst kvalitetsledningssystem krävs det ofta att man genomgår en revision och får ett certifikat på sina kunskaper. Ett välkänt och populärt kvalitetsledningssystem är ISO 9000-serien.

ISO 9000-serien

ISO 9000 är en grupp internationella standarder som kan användas som bas för ett ledningssystem i ett företag eller en organisation. Den nummerserie som används för just kvalitetsledningssystem heter 9000. Ett ledningssystem kan till exempel beskriva vissa fasta rutiner som företaget väljer att jobba efter, eller hur man sorterar och kommunicerar information på bästa möjliga sätt. Grunden för ISO 9000-serien är att det hela tiden ska gå att hitta förbättringsmöjligheter för hur saker och ting sköts i verksamheten, till exempel genom att söka efter roten till förseningar i produktionen eller bristande kunskap inom vissa områden hos personalen. ISO 9000 ger företaget ett ramverk för att hitta just djupliggande problemområden och sedan kontinuerligt utveckla processer och metoder för att röra sig bort från dessa. Regelbundna revisioner rekommenderas för att säkerställa att ledningssystemet fungerar som det ska och ger önskat resultat. I Sverige är det Swedish Standard Institute (SIS) som ansvarar för ISO 9000-serien.

Anledningar att införa ett kvalitetsledningssystem

Tanken bakom ISO 9000-serien och andra kvalitetsledningssystem är att lönsamheten hos ett företag kan öka genom att implementera just ett sådant här system. Man ska dock ha klart för sig att det är ett utmanade projekt att implementera ett kvalitetsledningssystem inom alla typer av organisationer oavsett verksamhetsområde och mognad, och det är ett arbete som kräver kompetens och kunskap inom både kvalitetsledningssystemet och företagets bransch. SIS erbjuder kurser inom de olika delarna i ISO 9000-serien, vilket kan vara bra både innan, under och efter en implementation av något av systemen.